X
Hledat...
sun sunshine

Zápisy 2019

 

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle § 183 odst. 2 školského zákona

 

Ředitelka Mateřské školy Káraný, Polní 324, v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění, rozhodla ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20 v Mateřské škole Káraný, takto:

 

Seznam uchazečů:

 

 

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

Z1/2019

nepřijat/a

Z2/2019

přijat/a

Z3/2019

přijat/a

Z4/2019

přijat/a

Z5/2019

přijat/a

Z6/2019

nepřijat/a

Z7/2019

přijat/a

Z8/2019

přijat/a

Z9/2019

nepřijat/a

Z10/2019

nepřijat/a

Z11/2019

nepřijat/a

Z12/2019

nepřijat/a

Z13/2019

nepřijat/a

Z14/2019

nepřijat/a

Z15/2019

nepřijat/a

Z16/2019

nepřijat/a

Z17/2019

přijat/a

Z18/2019

nepřijat/a

Z19/2019

přijat/a

Z20/2019

přijat/a

Z21/2019

přijat/a

Z22/2019

nepřijat/a

Z23/2019

nepřijat/a

Z24/2019

nepřijat/a

 

 

Datum zveřejnění: 6. 5. 2019   

Mgr. Alena Stránská                                                         

ředitelka MŠ Káraný

 

Zápis do mateřské školy Káraný na školní rok 2019/2020 informace pro rodiče

Přihlášky

Přihlášku si rodiče mohou vyzvedávat v mateřské škole v termínu od 1. 2. 2019 v době od 6:30 do 16.30 hodin nebo stáhnout zde. K přihlášce náleží i vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ, kterou potvrdí dětský lékař.

K zápisu, který se koná dne 2. 5. 2019 – čtvrtek od 8:00 – 11:00 hodin a od 14:00 – 17:00 hodin je třeba:

  • dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ Káraný nastoupit
  • vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s úředně ověřeným překladem
  • mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ

Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelkou mateřské školy Mgr. Alenou Stránskou na školní rok 2019/2020 . Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově mateřské školy dne 6. 5. 2018 v době od 10.00 do 12.00 hodin.

Přijímací řízení do MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění O předškolním vzdělávání a dle kritérií přijímacího řízení MŠ Káraný.

O přijetí dítěte bude zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn doporučenou zásilkou do vlastních rukou nebo osobním převzetím proti podpisu "Rozhodnutím o přijetí". V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ na základě kritérií MŠ Káraný pro přijímání dětí.

Pokud budou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

Po vydání rozhodnutí budou po dobu 15 ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení podle přidělených registračních čísel v budově mateřské školy, na webových stránkách mateřské školy i na OÚ Káraný.

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 20. 6. 2019 (čtvrtek) od 16.00 hodin v MŠ Káraný, kde budou rodiče seznámeni se školním programem, provozním řádem MŠ, vnitřní směrnicí MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání, se způsobem placení a výší stravného, s možností adaptačního procesu před nástupem dítěte do MŠ apod.

                                                                                                          Mgr. Alena Stránská

V Káraném, dne 30. 1. 2019                                                                 ředitelka MŠ Káraný

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Káraný pro školní rok 2019/2020

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, §165 ods.2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 v platném znění / školský zákon/ a v souladu se zákonem č.500/2004 sb. (správní řád)

K zápisu na školní rok 2019/2020 stanovuje ředitelka školy tato kritéria pro přijetí dětí:

  • Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci Káraný podle § 34 odstavce 1 zákona 561/2004 v platném znění.
  • Děti, které dovrší k 31. 8. 2019 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Káraný.
  • Děti, které dovrší k 31. 8. 2019 tři roku pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Káraný.
  • Ostatní děti s trvalým pobytem v obci Káraný k pravidelné celodenní docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí / od nejstarších k nejmladším / až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.
  • Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v obci Káraný, seřazené podle věku od nejstarších k nejmladším až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

 

Ředitelka MŠ Káraný může při rozhodování o přijetí přihlédnout k:

- opakovaně podaná přihláška,

- sourozenec již navštěvující mateřskou školu

- sociální potřebnost

 

Upozornění:  Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), § 34 a je od 1. 1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Tyto děti nemusí předložit doklad o očkování, ani doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.

Ostatní děti , pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Rodiče, kteří uvažují o OŠD (odklad školní docházky) pro školní rok 2019/2020, nahlásí tuto skutečnost ředitelce MŠ. Potřebná vyšetření si zajišťují rodiče samostatně. Výsledek vyšetření musí být znám k termínu zápisu do základní školy (duben 2019).

OBJEDNEJTE SE VČAS

Vyšetření je potřeba v případě: odklad školní docházky, dřívější nástup do ZŠ

 

 

V Káraném dne 30. 1. 2019                                                                 Mgr. Alena Stránská

                                                                                                          ředitelka MŠ Káraný

 

Žádost o přijetí dítěte MŠ Káraný 2019
0.06 MB

 

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte 2019
0.02 MB