X
Hledat...
sun sunshine

Vnitřní řád školní jídelny

 

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

Č. j.: MSK28/2022  

 Skartační znak:       A  

Vypracovala: Mgr. Alena Mynářová

Vydáno dne: 22. 8. 2022

Schválila: Mgr. Alena Mynářová

Účinnost od: 1. 9. 2022

Zrušena směrnice: Č.j. 34/2016

Změna: příloha Finanční limity 2023/2024

 

Na základě ustanovení §30 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydává ředitelka školy jako statutární orgán tento vnitřní řád školní jídelny-výdejny.

Základní právní normy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Provoz školní jídelny - výdejny se řídí:

 • vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování,
 • zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • nařízením ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin
 • systémem HACCP (systém kritických bodů)

Specifikace činnosti školní jídelny, výdejny:

Stravování formou výdeje hotových pokrmů, studených pokrmů, zeleninových salátů.

Obědy a jejich dovoz zajišťuje Martin Najman – jídelna u Najmanů, BnL – Stará Boleslav na základě smluvního vztahu. Obědy se přepravují v termoportech a várnicích. Přesnídávky a svačiny zajišťuje kuchařka v MŠ Káraný.

 

 1. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Základní práva strávníka:

Stravovat se v MŠ dle zákona č. 561/2004 Sb.

Stravovat se kvalitní a vyváženou stravou dle zásad zdravé výživy.

Stravovat se v estetickém prostředí.

Stravovat se v souladu s normativy dle věkových kategorií, je-li to v nejlepším možném zájmu dítěte.

Stravovat se v tak, aby mělo dostatek času na konzumaci.

Základní povinnosti strávníka:

Dodržovat vnitřní řád školní jídelny – výdejny.

Stolovat esteticky, ohleduplně.

Respektovat hygienické normy.

Respektovat společenská pravidla stolování.

Respektovat pokyny pedagogických pracovníků.

Odnést po jídle použité nádobí.

Zasunout židli.

Dodržovat čistotu.

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci dětí a zaměstnanci školy:

Pedagogický pracovník dodržuje dohledovou činnost.

Děti jsou ve vztahu k pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům povinni dodržovat pravidla slušného chování.

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci jsou povinni respektovat práva dětí a požadavky vyplývající z RVP PV.

Zákonní zástupci dodržují pravidla slušného chování.

 

 1. Provoz školní jídelny, organizace činnosti

Do školní jídelny-výdejny mají povolen vstup pouze zaměstnanci školy a děti, které se účastní předškolní výchovy a vzdělávání.

Dopolední přesnídávka se vydává od 9: 00 h do 9:30 h, oběd od 11:45 h do 12:30 h  odpolední svačina od 14: 00 h do 14:30 h.

Zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku (viz. vyhláška č. 107/2005), je-li to v nejlepším zájmu dítěte.

Dětem je strava nabízena, jsou pozitivně motivováni, nejsou nuceny ke konzumaci.

Děti se stravují pouze na místě k tomu určeném.

Úhrada za stravování se hradí k 15. dni v měsíci bankovním převodem na bankovní účet MŠ Káraný, nebo v hotovosti ředitelce MŠ Káraný.

Odhlášení stravy probíhá pomocí aplikace Twigsee, nebo telefonicky .

Odhlásit stravu lze vždy den předem do 8:00 h.

V případě, že dítě onemocní náhle a rodič není schopen včas stravu odhlásit, má možnost si první den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole stravu vyzvednout.

Od druhého dne nepřítomnosti se dítěti neodhlášená strava načítá do doby, než rodič dítě odhlásí. Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování.

Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu v mateřské škole.

Pro děti se první den nepřítomnosti obědy vydávají do jídlonosiče.

Úklid zajišťují pracovnice školní jídelny - výdejny. .

Jídelní lístek je k dispozici na webových stránkách školy a na nástěnkách.

Finanční limity a výše stravného na školní rok jsou Přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

 

III. Podmínky zajištění ochrany a zdraví při stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy

 

Při stravování dětí dodržují pedagogičtí pracovníci i nepedagogičtí pracovníci zásady bezpečnosti a ochrany zdraví.

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich stravování v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci mateřské školy.

Děti dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu a jsou o něm poučováni a je jim připomínáno.

Každou nehodu, poranění či zdravotní indispozici ve školní jídelně děti okamžitě hlásí pedagogickému dohledu, který poskytne potřebné ošetření.

Děti se ve školní jídelně chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv nepřijatelné projevy chování a soužití.

 

 1. Pravidla zacházení s majetkem školy, ve školní jídelně

 

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci dbají, aby nedocházelo k poškozování majetku školy.

V případech poškození majetku, postupují zaměstnanci školy, v souladu s interními směrnicemi k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí i zaměstnanců školy.

Děti jsou vedeny k ohleduplnosti a k ohleduplnému zacházení s majetkem školy.

 

V Káraném, dne: 22. 8. 2022

 

Zpracoval(a): Mgr. Alena Mynářová

 

Dokument účinný od: 1. 9. 2022

 

Dokument platný od: 1. 9. 2022

Mgr. Alena Mynářová

                                                                                                            ředitelka MŠ Káraný

Příloha č. 1