X
Hledat...
sun sunshine

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

 

Z hlediska organizace v MŠ Káraný probíhá vzdělávání mimořádně nadaných dětí formou integrace (začlenění) do běžné třídy. Integraci vzdělávání nadaného dítěte ve třídě zajišťují  učitelky. Výsledky o vzdělávání konzultují se speciálními pedagogy a odborníky. Vzdělávání je zahájeno na začátku roku identifikací dítěte předškolního věku, které projevuje znaky nadání v intelektové oblasti.

Obecná charakteristika nadaných dětí/Příklady problematického vnímání okolím:

Rychlý a kvalitní proces učení
- Jsou netrpěliví. Nechtějí čekat, až ostatní dokončí úkol.
- Jsou nervózní při pomalém tempu práce třídy.
- Nemají rádi procvičování

Schopnost abstrakce, kritického myšlení a nacházení nového vztahu mezi jevy.

- Odmítají určování práce a příkazy.
- Ptají se na choulostivé otázky a vyžadují zdůvodnění, proč se mají věci dělat určitým způsobem.
- Odmítají práci, nebo pracují nedbale.
- Neustále hledají nesrovnalosti v předložených informacích a odmítají se je učit. Polemizují s učitelem.
- Jsou zklamáni, když je učivo vysvětlováno pomocí konkrétních příkladů.
- Vystupují proti vyučovacím procedurám.
- Odmítají se podřídit a neradi spolupracují s ostatními.

Kreativita
- Neuznávají dril a práci podle předem stanovených pravidel.
- Komplikují si zadávání úloh.
- Neuznávají zaběhlé třídní návyky.
- Protestují proti rutinní a předvídatelné aktivitě.

Vyspělé myšlení

- Rádi komunikují se staršími dětmi a dospělými lidmi. Mohou se stát tzv. „ocásky učitelů“.
- Jsou nepochopeni ostatními spolužáky.

Hluboké znalosti
- Ve výuce se nudí a nepracují. V průběhu dne se oddávají dennímu snění.
- „Hrají divadlo“ a ruší spolužáky.

Velká energie a vytrvalost
 - Neochota přerušit započatou aktivitu.
- Hyperaktivita.

Zvídavost
- Vyrušují výuku a stále vyžadují nové zajímavé činnosti.

Vnímavost a citlivost
- Osobně berou i dobře míněnou poznámku.
- Vadí jim pracovní šum ve třídě, silné světlo aj.

Vnitřní motivace a zaměřenost na cíl
- Je jim jedno, jaké mají studijní výsledky – známky.
- Musí vidět zřetelný pokrok ve své činnosti.
- Mají vzdálenější cíle a nižší cíle hodiny je neuspokojují.

Perfekcionismus
- Jsou netolerantní k nedokonalosti své i ostatních.
- Bývají panovační k učitelům i spolužákům.
- Neuznávají autoritu učitele.
- Nesnesou kritiku své vlastní osoby, snadno se rozpláčou/rozčílí.

Obliba v systematizování a strukturaci jevů
- V učení i v komunikaci s lidmi si vytvářejí nová pravidla.
- Mají tendenci organizovat běh třídy.
- Ovládají třídní diskuse.

Zájem o právo a morálku                
- Velmi citlivě prožívají politickou situaci ve světě.
- Nechápou a netolerují náhlé emoční výkyvy jiných jedinců.

Smysl pro humor
- Mají problémy s dětmi, které nechápou jejich osobitý humor.
- Mohou se stát „třídním šaškem“.

Rozvinutý slovník, vyspělé vyjadřování
- Nejsou pochopeni svými vrstevníky.
- Používají nejrůznější argumentace k tomu, aby se vyhnuli práci, která je neuspokojuje
(Winebrennerová, 2001)

 Identifikace nadaného dítěte
První etapou identifikačního procesu je nominace. Nominaci nadaného dítěte obvykle provádí rodič, učitel, příp. další osoby z okolí dítěte. Tito si všímají projevů nadaného chování dítěte v rámci rozvíjejících aktivit, kde je možné nadání uplatnit. Toto dítě poté vykazuje výše popsané znaky nadání, příp. alespoň k nim směřuje. Zde se používají běžné identifikační metody, jako pozorování, interview, aj. Výstupy z pozorování mohou také být zaznamenávány do tzv. nominačních škál, což jsou vlastně výroky o znacích nadání, kde nominující hodnotí jejich úroveň na škále. Nominační škály jsou běžně dostupné na internetu (např. www. nadanedeti.cz).

 

Spolupráce se speciálním zařízením a s ostatními institucemi
Spolupráce dítě x učitel x pedagogický psycholog
Druhou etapou je tzv. Screening. Potenciálně nadané dítě je podrobeno testovacím metodám (př. test inteligence) v pedagogicko-psychologické poradně. Na základě odborného vyšetření je pak zpracován individuální vzdělávací plán, podle kterého učitelka zajišťuje další vzdělávání nadaného dítěte. Nejméně jednou v roce probíhá hodnocení plánu a vzájemná konzultace o průběhu a způsobu vzdělávání s odborníky.

Spolupráce učitel x rodič
Rodič potvrdí písemným souhlasem, že byl seznámen s individuálním vzdělávacím plánem svého dítěte. Celoročně se seznamuje s výsledky vzdělávání (v portfoliích, ve vývoji diagnostických kreseb atd.), s projevy pozitivního a negativního chování nadaného dítěte (na rodičovských schůzkách, v konzultačních hodinách) a také je rodičům doporučena odborná literatura k danému tématu.

 

Metody vzdělávání nadaných dětí
Na základě výsledků psychologického vyšetření vytvoříme individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) pro děti s akcelerovaným rozumovým vývojem, nebo s prokázanými mimořádně vysokými kognitivními schopnostmi. Pro tvorbu IVP je důležitá detailní pedagogická diagnostika.

 

Učitelka u dítěte nejdříve zjistí:

 • kompetence v jednotlivých dovednostech
 • motivaci pro různé činnosti (pozorovaný zájem a aktivita)
 • důležité osobnostní charakteristiky

Učitelka použije individuální pedagogický přístup, který zohledňuje individuální osobnost dítěte, ale zároveň nevyčleňuje nadané dítě z kolektivu:

 • adekvátně stimuluje potenciál dítěte
 • podporuje zvídavost dítěte, povzbuzuje odvahou ke kladení otázek
 • podporuje hledání vlastních cest a způsobů řešení
 • používá neautoritativní komunikaci
 • pozorně naslouchá dítěti
 • nenutí dítě do činností
 • podporuje tvořivost, kombinační schopnosti, originalitu
 • v řízených aktivitách nabízí dětem odlišné varianty úloh (jednodušší a složitější) v rámci tématu
 • pokud je dítě s činností hotovo dřív, motivuje ho k náročnějšímu úkolu

 

Využíváme tyto metody a postupy vzdělávání mimořádně nadaného dítěte:

Vnější akceleraci – týká se vnějšího uspořádání (urychlení) vzdělávacích podmínek. Je doporučena jen některým dětem a to po důkladné psychologické diagnostice emoční a sociální úrovně a po zvážení situace ze strany rodičů a učitelů. Takovou možnost nabízí tzv. školský zákon, který umožní přijetí pětiletého dítěte (narozeného v období leden až červen školního roku, v němž teprve dosáhne šestého roku) do 1. ročníku základní školy.

Obohacení – dítě setrvává se svými vrstevníky ve třídě, pracuje společně na shodných tématech, ale nadané dítě je obohacováno úkoly s vyšší náročností.

Formy obohacení při řízených činnostech:

 • Zařazování aktivujících metod (př. hry, dramatizace, kresba)
 • Používání standardních a nadstandardních úkolů (oba úkoly však vychází ze stejného tématu a umožní dětem s odlišnou úrovní nadání pracovat společně)
 • Využití doplňkových úkolů (na těchto úkolech pracují děti, které jsou hotovy dříve s prací – nejedná se jen o nadané děti)