X
Hledat...
sun sunshine

Výroční zpráva

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Káraný

za školní rok 2018 - 2019

 

Vypracovala:              Mgr. Alena Stránská

 

Obsah:

 

 1. Základní údaje o škole 3
 2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3
 3. Údaje o počtech dětí 4
 4. Údaje o zápisech do MŠ pro školní rok 2018/2019 4
 5. Vzdělávací činnosti mateřské školy                                                5
 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6
 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8
 8. Údaje o zapojení školy do projektů                                    9
 9. Spolupráce s rodiči           10
 10. Spolupráce s dalšími odborníky        10
 11. Materiálně technické vybavení školy 11
 12. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 12
 13. Řešení stížností 12
 14. Svobodný přístup k informacím 12
 15. Cíle, kterých chceme dosáhnout 13
 16. Závěr 13

                                                           .

Přílohy:          Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018

 

 

 1. Základní údaje o škole

 

Zřizovatelem mateřské školy je Obec Káraný. Do provozu byla uvedena 1. 9. 2012, jako samostatný právní subjekt a hospodaří jako příspěvková organizace.

Do školského rejstříku je zapsána jako Mateřská škola Káraný, okres Praha-východ.

Identifikátor:              50 368

IČO:                           72546875

IZO:                            691004366

Mobil:                         730/104265

E-mail:                        info@mskarany.cz, alena.stranska@mskarany.cz

WWW:                       www.mskarany.cz

Právní forma:              příspěvková organizace

Provozní doba:           6.30 - 16.30 hodin

Kapacita:                    28 dětí

Počet tříd:                   1 smíšené oddělení

Výše úplaty:               1 300,- Kč měsíčně za dítě

Počet ped. prac.:         3

Ředitelka školy:          Mgr. Alena Stránská

Učitelky:                     Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková

                                    Mgr. Pavlína Rajská  

Školní asistent            Aneta Jodar

Asistent pedagoga      Aneta Jodar               

Počet provoz. zam.:    2

Kuchařka:                   Simona Dostálová

Uklízečka:                   Pavla Hyklová

 

 

 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

Školní rok 2018/2019 byl sedmým rokem naší mateřské školy. 

Během školní roku si ředitelka i paní učitelky rozšiřovaly svou odbornou kvalifikaci.

Ředitelka školy Mgr. Alena Stránská se zúčastnila následujících akreditovaných vzdělávacích akcí:

 • „Předškolák s problémovým chováním“ v časovém rozsahu 5 hodin
 • „Komunikace pro vedoucí pracovníky“ v časovém rozsahu 8 hodin
 • „Diagnostika dovedností předškoláků“ v časovém rozsahu 8 vyučovacích hodin
 • „Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku“ v časovém rozsahu 8 vyučovacích hodin.
 • „Jídelní lístky a plnění spotřebního koše“ v časovém rozsahu 6 hodin
 • „ Jak zvládnout administrativu v MŠ“ v časovém rozsahu 4 hodiny

 

 • „Financování veřejné školy a školního zařízení a související pracovně právní otázky“ (v rámci MAP II pro Brandýsko, bez akreditace MŠMT) v časovém rozsahu 3 hodiny
 • „Aktuální legislativní úprava“ (v rámci MAP II pro Brandýsko, bez akreditace MŠMT) v časovém rozsahu 3 hodiny

 

 

Paní učitelka Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková se vzdělávala v níže uvedených akreditovaných vzdělávacích kurzech:

 • „Škola jógy – instruktor jógy“ - v časovém rozsahu 210 hodin

 

 • „Jak na efektivní komunikaci s rodiči“ (v rámci MAP II pro Brandýsko, bez akreditace MŠMT) v časovém rozsahu 5 hodin

 

 

Paní učitelka Mgr. Pavlína Rajská se vzdělávala v níže uvedených akreditovaných vzdělávacích kurzech:

 • „Hyperaktivní, hypoaktivní dítě v MŠ“ v časovém rozsahu 7 vyučovacích hodin
 • „Jak rozvíjet rozumové schopnosti dětí“ v časovém rozsahu 4 hodiny
 • „Dívej se tvoř a povídej“ v časovém rozsahu 6 hodin
 • „Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti“ v časovém rozsahu 5 hodin

 

            Školní asistent a asistent pedagoga Aneta Jodar si doplnila kvalifikaci absolvováním kurzu „Asistent pedagoga“ v časovém rozsahu 103 hodin.

 

Na místech provozních zaměstnanců mateřské školy pracují kuchařka Simona Dostálová a o čistotu mateřské školy a jejího okolí se stará paní Pavla Hyklová.

 

Kuchařka, paní Simona Dostálová se vzdělávala v níže uvedených akreditovaných kurzech:

 • „Pestrá strava a nutriční doporučení pro děti v MŠ a ZŠ“ v časovém rozsahu 6 hodin
 • „Jídelní lístky a plnění spotřebního koše“ v časovém rozsahu 6 hodin
 • Hygienické minimum, novinky ve školním stravování“ v časovém rozsahu 6 hodin

 

 1. Údaje o počtech dětí

 

         Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo naši mateřskou školu celkem 28 dětí, čímž byla kapacita naplněna. Z tohoto počtu bylo 24 dětí z Káraného 4 děti z obce Nový Vestec a 1 dítě z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

 

Údaje o složení třídy

Školní rok 2018/2019

Celkem dětí

Dívky

Chlapci

Předškoláci

Děti s OŠD

Děti se SVP

 

28

16

12

9

0

1

 

 

 

 1. Údaje o zápisech do MŠ pro školní rok 2018/2019

 

            Zápis do mateřské školy probíhal 2. května 2019 od 8,00 do 17 hodin. K zápisu se dostavilo celkem 28 dětí. K předškolnímu vzdělávání bylo přijato celkem 10 dětí, z nichž všechny s trvalým pobytem v obci Káraný. Z kapacitních důvodů nebyly přijato 5 dětí z obce Káraný, 3 děti z Nového Vestce, 5 dětí z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a jedno dítě z obce Otradovice. Bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ, které bylo krajským úřadem středočeského kraje zamítnuto a rozhodnutí ředitelky MŠ Káraný bylo potvrzeno.

           

 1. Vzdělávací činnosti mateřské školy

 

            Naše mateřská škola pracuje dle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVPPV) s názvem „Putování z pohádky do pohádky“. Během školního roku probíhal sběr informací o vzdělávacích i osobnostních potřebách a možnostech všech dětí. Zároveň byly zjišťovány vnitřní i vnější podmínky, za kterých by se vzdělávání mělo realizovat, a kterých je možno využít. Byla hledána nová další východiska a cesty pro efektivní využití okolního i vnitřního prostředí školy. Na základě získaných informací a zkušeností z předchozích školních roků pracuje pedagogický kolektiv na rozšiřování vzdělávací nabídky v podobě týdenních témat a na přípravě dalších podkladů pro úpravy ŠVPPV pro následující školní rok.

 

            Vzhledem k tomu, že třída školy je heterogenního věkového složení dětí, bylo a je velice náročné uspořádat vzdělávací nabídku tak, aby docházelo k naplňování veškerých potřeb dětí. Proto jsme se snažily pracovat s dětmi skupinově i individuálně. Individuální práce probíhala v dopoledních hodinách během scházení dětí, ale i odpoledne v době klidového režimu a odpočinku. Individuální práce se zaměřovala na rozvoj těch oblastí dítěte, které je třeba podporovat a stimulovat.

            Během jednotlivých zpracovávaných týdenních témat jsme u dětí rozvíjely všech pět oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem. Vše probíhalo v závislosti na věku a individuálních schopnostech dětí.

 

Výsledky dětí

 

Děti dokážou diskutovat, spolupracovat. Vztahy dětí mezi sebou navzájem nebývají vždy

bezkonfliktní. Protože máme věkově kombinovanou třídu, děti se naučily pomáhat mladšímu či slabšímu. Budoucí školáci zvládali očekávané výstupy a kompetence.

 

 1. Oblast biologická - dítě a jeho tělo. Podporována byla tělesná i fyzická zdatnost dětí, úroveň hrubé i jemné motoriky, koordinace a manipulace s předměty denní potřeby. Předány byly i poznatky z oblasti anatomie lidského těla, zdravého životního stylu, péče o zdraví a bezpečnost.
 2. Oblast psychologická - dítě a jeho psychika. Děti byly vedeny k udržení a uchování duševní pohody a klidu. Podporována byla psychická zdatnost a odolnost v náročnějších životních situacích. Rozvoj byl zaměřen i na oblast citů, vůle a myšlenkových operací.
 3. Oblast interpersonální - dítě a ten druhý. V počátku roku jsme prostřednictvím těchto aktivit směřovaly k navázání nových přátelství, přijetí nových dětí do kolektivu. Vytvářeny byly základy pro respektování druhých lidí, navazování kontaktů i komunikace s vrstevníky či staršími osobami.
 4. Oblast sociokulturní - dítě a společnost. V této oblasti jsme se zaměřily na seznamování dětí se zvyklostmi a tradicemi naší země, přijímání jiných kultur a jejich respektování. Cílem bylo naučit děti přijímat základní všeobecně uznávané společenské, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenských hodnot.
 5. Oblast enviromentální - dítě a jeho svět. Zde bylo využito zejména okolního prostředí školy, prostřednictvím něhož jsme děti vedly k lásce a ochraně živé i neživé přírody. Zároveň jsme se zaměřily na oblast ekologickou.

 

            Ačkoli naše škola nenabízí žádné další doplňkové kroužky, snažíme se na zájmy dětí zařazovat do dopoledního řízeného programu např. hru na flétničky, Angličtinu hrou (elementární seznamování s prvky anglického jazyka), práci s interaktivní tabulí, tanec, keramika apod.

 

Individuální práce s předškolními dětmi

 

            Specifickou skupinu dětí v naší mateřské škole tvoří děti těsně před nástupem do základní školy.

Pro děti jsme denně připravovaly nejrůznější činnosti, které nejen podporovaly rozvoj dětí, ale připravovaly je zároveň i na zápis do základní školy.

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

            Celoroční program a činnost školy jsme se snažily v maximální možné míře zpestřovat v podobě nejrůznějších akcí nejen pro děti z MŠ a jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Nechyběla ani spolupráce se základní školou, PČR, záchranáři, BESIPem a jinými institucemi, které bychom v dalším školním roce rádi rozšířily. Výčet veškerých akcí pořádaných v rámci školy uvádí následující seznam:

 

Akce MŠ Káraný 2018/2019

 1. 9. 2018 Policie v MŠ – preventivní akce
 2. 10. 2018 Zdravá pětka
 3. 10. 2018 Záchranář v MŠ – preventivní akce
 4. 10. 2018 Lesní pedagogika
 5. 10. 2018 Sportovní den – školní olympiáda
 6. 10. 2018 Divadlo Ludmily Frištenské – Jak kočička s pejskem pouštěli draka
 7. 10. 2018 Dýňodlabání – společná akce s rodiči – podzimní tvoření
 8. 10. 2018 Malá technická univerzita – Malý architekt
 9. 11. 2018 Halloween v MŠ
 10. 11. 2018 Vítání občánků – vystoupení dětí MŠ na OÚ
 11. 11. 2018 Malá technická univerzita – Malý inženýr
 12. 11. 2018 Adventní výlet na zámek Nelahozeves s adventním tvořením
 13. 11. 2018 Divadlo Gong Praha – Dášenka, čili život štěněte

29.11.2018                  Vánoční focení

 1. 11. 2018 Exkurze do léčebny Bohnice – dílničky
 2. 12. 2018 Rozsvícení vánočního stromečku – vystoupení dětí před OÚ Káraný
 3. 12. 2018 Mikuláš v MŠ
 4. 12. 2018 Vánoční setkání s místními seniory
 5. 12. 2018 Planetárium Praha – program Anička a Nebešťánek
 6. 12. 2018 Vánoční besídka pro rodiče
 7. 12. 2018 Ježíšek v MŠ
 8. 12. 2018 Nadílka zvířátkům v lese
 9. – 18. 1. 2018 Škola v přírodě, bouda Růžohorky, Pec pod Sněžkou
 10. 1. 2019 Knihovna Káraný
 11. 1. 2019 Malá technická univerzita – Malý projektant
 12. 2. 2019 Klaun Edie
 13. 2. 2019 Masopust v MŠ
 14. 2. 2019 Divadélko v MŠ – „O bolavém zoubku“
 15. 2. 2019 Malá technická univerzita – Malý vodohospodář
 16. 3. 2019 Exkurze do vodárny Káraný
 17. 3. 2019 Malá technická univerzita – Malý energetik
 18. 4. 2019 Malá technická univerzita – Malý zpracovatel odpadů
 19. 4. 2019 Divadlo – Velikonoční vajíčko
 20. 4. 2019 Hasiči Brandýs nad Labem
 21. 4. 2019 Sportovní den – školní olympiáda
 22. 4. 2019 Čarodějnický rej v MŠ
 23. 5. 2019 Malá technická univerzita – Malý archeolog
 24. 5. 2019 Výlet na Říp – celodenní akce
 25. 5. 2019 Indiánská vesnička – celodenní akce
 26. 5. 2019 Focení
 27. 5. 2019 Divadlo „O zlaté rybce“
 28. 6. – 7. 6. 2019 Škola v přírodě – Bouda Růžohorky – Pec pod Sněžkou
 29. 6. 2019 Malá technická univerzita – Malý ropař
 30. 6. 2019 Besídka pro rodiče
 31. 6. 2019 Rozloučení s předškoláky
 32. 6. 2019 Desetiboj – akce s rodiči ke dni otců
 33. 6. 2019 Lesní pedagogika
 34. 6. 2019 Spinkání ve školce
 35. 6. 2019 Zmrzlina
 36. 7. - 2. 8. 2019 Letní ozdravný pobyt v přírodě

 

Škola v přírodě

Ve školním roce 2018/2019 naše mateřská škola pořádala tři ozdravné pobyty v přírodě. První zimní 13. – 18. 1. 2019, které se zúčastnilo 17 dětí v Krkonoších na boudě Růžohorky, letní, v termínu od 2. 6. – 7. 6. 2018, rovněž na Růžohorkách v Krkonoších, které se zúčastnilo 20 dětí a další potom v termínu od 5. – 10. 8. 2018, v Krkonoších – Benecko, penzion Mája, které se zúčastnilo 28 dětí. Na všech akcích si děti naplno užívaly poznávání přírody, her a radovánek. V příštím školním roce chceme všechny tyto akce opět zrealizovat.

 

Prezentace školy

O aktuálním dění v naší MŠ informujeme širší veřejnost na stránkách školy, www.mskarany.cz, které jsou od tohoto školního roku zcela nové a přehlednější a pan Petr Zatloukal v místním zpravodaji „Haló Káraný“.

 

 1. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

V oblasti prevence sociálně patologických jevů jsme ve školním roce 2018/2019 záměrně působily na děti všech věkových skupin s důrazem na seznamování dětí s možnými riziky a jejich dopady na zdravotní stav. Cíle preventivního působení jsou zakomponovány ve ŠVPPV a následně realizovány ve třídě při běžných každodenních činnostech nebo v tématicky řízených aktivitách.

Cíle prevence:

- zvýšit informovanost dětí o možném nebezpečí při kontaktu s nežádoucí osobou

- informovat děti přiměřeně věku o nebezpečí drogové závislost (cigarety, alkohol, jiné návykové látky)

- ovlivnit postoje dětí k sobě samým, vést děti k rozpoznávání šikany

- nácvik sociálních dovedností ve skupině

- vedení dětí a seznamování se zásadami zdravého životního stylu

- vhodnou organizací dne a ve spolupráci s rodiči omezit nežádoucímu vlivu masmédií

- vhodně volenými činnostmi posilovat u dětí uvědomění si svých práv s důrazem na rovnováhu k odpovědnosti!

Techniky prevence:

- individuální a skupinová interakce

- přednášky a spolupráce s Policií ČR i jinými institucemi

- praktický nácvik sociálních dovedností

- skupinová práce s různým zaměřením

- modelování rizikových situací

 

Metody prevence:

- individuální a skupinová interakce

- práce se skupinovou dynamikou

- praktický nácvik sociálních dovedností

- řízená diskuse

- výklad

- hra

- nácvik sociálních dovedností

Forma:  Zařazováno průběžně do ŠVPPV, exkurze na pracovištích bezpečnostních složek, pořádání sportovních olympiád a soutěží

Specifikace tématických námětů:

- zdravý životní styl, prevence závislostí, sebepojetí

- prevence šikany, postavení ve skupině

- vliv médií na naše postoje

- prevence infekčních nemocí a závislostí

- práva dítěte s pozorností na rovnováhu k odpovědnosti

 

 1. Údaje o zapojení školy do projektů

Mateřská škola Káraný pokračuje v projektu „Celé Česko čte dětem“, který se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Dále jsme stále součástí projektu „Recyklohraní“, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2018/2019  MŠ Káraný pokračovala v projektu MAP II „MŠ Káraný – šablony II“, který je spolufinancován Evropskou unií, cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Finance byly použity zejména na školního asistenta s cílem poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Dále pak v rámci projektu probíhají projektové dny v MŠ zaměřené na polytechnické vzdělávání. Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání probíhá v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektové vzdělávání dále charakterizuje:

-           důraz na aktivizační metody;

-           zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

-           rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání;

-           důraz na praktickou využitelnost poznatků.

Poslední oblastí financovanou ze šablon II jsou  osvětová setkávání jejichž cílem je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy.

Mateřská škola zorganizovala během školního roku několik setkání s rodiči, či prarodiči, přáteli školy a děti z mateřské školy se do aktivity zapojily jako diváci i jako samotní aktéři. Dýňodlabání, Vánoční setkání se seniory, Desetiboj tatínků…)

Komunitně osvětové setkání podpořilo rozvoj kompetencí dětí v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti.

 

 1. Spolupráce s rodiči

            Jako každý školní rok jsme se zaměřili na zjištění potřeb, ale i nedostatků školy z pohledu rodičů. Každému z nich byl předán anonymní dotazník, ve kterém mohli vyjádřit negativní i pozitivní připomínky. Anketa byla zaměřena i na náměty akcí a činností pro děti, četnost třídních schůzek a provozní dobu školy.

            Ze závěrů  dotazníkového šetření vyplynulo to, že rodiče jsou s chodem školy velmi spokojeni. Drobné připomínky se objevily opět v oblasti provozní doby a opět jsme se rodičům pokoušeli vysvětlit situaci školy (tedy její způsob financování pedagogických pracovníků, specifika daná pedagogické profesi a provozu jednotřídní školy). Prozatím tento problém dále řešen nebyl a ani rodiče nepřišli opětovně s požadavkem prodloužení provozní doby školy. Z dotazníkového šetření nevzešly žádné další závažnější připomínky. Tento způsob šetření a získávání informací od rodičů plánujeme pravidelně jednou ročně opakovat.

            Během třídních schůzek, kterých se rodiče ve velké míře zúčastňují, byly projednány a upřesněny podmínky provozu školy včetně výkladu nejdůležitějších bodů školního řádu. 

            Byly nabídnuty konzultace s učitelkami a po předchozí domluvě i možnost individuálních konzultací s ředitelkou školy. Rodiče tak mají možnost komunikovat a řešit problémy týkající se dětí, či provozu MŠ. Tuto možnost někteří rodiče využívají.

            Někteří z rodičů se rovněž podíleli na sponzorování naší mateřské školy, ať už ve formě finančních či věcných darů a někteří se zapojili i do práce ve vnitřních i vnějších prostorách školy.

 

 1. Spolupráce s dalšími odborníky

Rozmanitost vzdělávací nabídky nelze zajistit bez kontaktů mimo území školy. Umožňuje dětem seznámit se se zajímavými profesemi i prostředím, vnímat pestrost a různorodost světa přírody, lidí i techniky, získávat praktické zkušenosti a informace, osvojovat si poznatky o světě mimo rodinné či školní prostředí.

V tomto školním roce jsme využili spolupráce s ZŠ, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, se záchrannou službou, s Lesy ČR a BESIPEM.

 

            Během školního roku jsme opět spolupracovali s odborníky, jejichž práce s pedagogickou praxí souvisí. Jedná se hlavně o spolupráci se SPC, PPP, dětským lékařem a psychologem.

            Spolupráci s těmito organizacemi budou i nadále probíhat a v příštím roce plánujeme dle možností jejich rozšíření.

 

 

 1. Materiálně technické vybavení školy

 

Prostory mateřské školy jsou vyhovující, avšak po sedmiletém provozu si již některé vybavení žádá výměnu, či opravu. Ve šk. roce 2018/19 byly vyřazeny nefunkční dětské postýlky, na kterých děti při polední relaxaci odpočívají a byl zakoupen skříňový systém na lehátka. Třída má své vlastní sociální zařízení pro děti, šatnu pro děti a kuchyňku, kde se vydává strava. Součástí třídy je ložnice, kde děti po obědě relaxují. Třída je dostatečně vybavena hračkami, které jsou dle možností obměňovány. Třída je vybavena nábytkem, který odpovídá velikostním typem dětem s rozdílnou tělesnou výškou a odpovídá ergonomickým zásadám práce dětí v sedě, čímž jsou naplněny podmínky vzdělávání. Nábytek je ve třídě uspořádán tak, že vytváří hrací koutky a umožňuje dětem samostatnou volbu hraček. 

Třída je vybavena interaktivní tabulí, která je při výchovně vzdělávací práci s dětmi hojně využívána. V tomto šk. roce byl zakoupen nový PC k int. tabuli a nahradil tak starý, který byl v MŠ od jejího počátku.

Ředitelna školy slouží pro vedení porad a pracovních schůzek zaměstnanci, ale i na jednání a individuální schůzky se zákonnými zástupci dětí. Ředitelna je vybavena knihovnou, odbornou literaturou, notebookem a multifunkční tiskárnou. Zaměstnanci mateřské školy mají svou šatnu a sociální zařízení.

Školní zahrada je prostorná a jsou na ní dvě dostatečně velká pískoviště s vyhovujícím množství hraček. Na zahradě je i kruhový prostor s vyhovující dopadovou plochou, kde jsou usazené herní prvky – houpačky a domeček se skluzavkou. Dále se na zahradě MŠ nachází lezecká stěna, pyramida, houpačka – hnízdo, balanční prvky a dvě pružinové houpačky.  

Plot MŠ je osázen zelení, na zahradu bylo vysázeno několik stromků.

 

 1. Základní údaje o hospodaření školy

Mateřská škola vede účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009, vyhl. 383/2009 ,Sb., zákona 250/2000 Sb., a Českými účetními standardy

Zdroje financování školy:

zřizovatel – příspěvek na provozní náklady

státní rozpočet – příspěvek na přímé náklady na vzdělávání

vlastní příjmy – příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání (školné)

náklady na potraviny (stravné)

sponzorské dary

dotace ze středočeského kraje, MŠMT, EU

 

 1. Řešení stížností

Ve školním roce 2018/2019 nebyla ředitelce školy podána žádná písemná stížnost.

 

 1. Svobodný přístup k informacím

/pokyn MŠMT ČR č.j. 31479/99 – 14 ze zákona č. 106/1999 Sb./

V šk. roce 2018/2019 byli rodiče a zákonní zástupci dětí seznámeni na rodičovských schůzkách nově přijatých dětí a na schůzce se zákonnými zástupci u příležitosti zahájení nového školního roku s možností využití výše uvedeného zákona O svobodném přístupu k informacím, týkajících se příspěvkové organizace. Všechny důležité informace jsou rodičům a zákonným zástupcům předávány prostřednictvím informační nástěnky před šatnou dětí, na webových stránkách školy, e-mailem a kompletní informace v písemné podobě jsou v ředitelně školy. Na požádání jsou veškeré informace neprodleně předloženy k nahlédnutí.

Ředitelka školy ve školním roce 2017/2018 neobdržela ze strany zákonných zástupců, či veřejnosti žádný dotaz vztahující se k působnosti školy/ informace o podmínkách vzdělávání ve škole, o koncepci školy, o hospodaření školy, o personálním zajištění školy apod./ Tyto základní informace jsou zpřístupněny veřejnosti na www.stránkách školy.

 

 

 1. Cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout

 

            Mateřská škola Káraný má stále celou řadu cílů, kterých by chtěla v kratším či dlouhodobějším časovém horizontu dosáhnout. Jedná se zejména o následující cíle:

 

 • zvyšovat a prohlubovat kvalifikaci pedagogických i provozních zaměstnanců
 • zdokonalovat vzdělávací program školy, který bude efektivně a účelně využíván
 • nadále realizovat systematickou přípravu předškolních dětí
 • podporovat a rozvíjet spolupráci se zřizovatelem, základní školou ve Staré Boleslavi i jinými institucemi
 • rozvíjet a podněcovat spolupráci s rodiči
 • aktivně se zapojovat do dění v obci
 • nadále oslovovat a získávat nové sponzory
 • získávat informace a hodnocení o škole od rodičů, reagovat na připomínky
 • rozšířit spolupráci s odborníky

 

 1. Závěr

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2018/2019 byla projednána a schválena zaměstnanci školy na provozní poradě 29. 8. 2019. Bude veřejně přístupná na webových stránkách školy: www.mskarany.cz  i v ředitelně mateřské školy.

 

 

V Káraném dne  29. 8. 2019

 

                                                                                           …………………………………….

                                                                                                        Mgr. Alena Stránská

                                                                                                          ředitelka MŠ Káraný

 

Příloha č. 1          Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018

Rozbor výnosů a nákladů za rok 2018

Výnosy

Celkové příjmy organizace z hlavní činnosti za rok 2018 činily 3 516 969 Kč. Z toho dotace ze státního rozpočtu činila 2 027 054 Kč a dotace od zřizovatele 815 000 Kč.

Ostatní příjmy MŠ se skládají z tržeb za stravné ve výši 182 126 Kč, z příspěvků rodičů ve výši 243 424 Kč, z dotace EU na projekt „Šablony II – MŠ Káraný“ 249 365 Kč.

Náklady

Celkové náklady za rok 2018 činily 3 413 714, 30 Kč. Největší podíl z těchto nákladů činí

náklady mzdové a s tím související odvody sociálního a zdravotního pojištění a ostatní sociální náklady.

Celkové náklady na platy zaměstnanců činily 1 872 044 Kč, z toho ze státního rozpočtu bylo vyplaceno 1 492 956 Kč. Náklady na sociální a zdravotní pojištění ve výši 607 189 Kč, zákonné sociální náklady – tvorba fondu FKSP činila 32 959,10.

Ostatní neinvestiční výdaje za rok 2018 byly čerpány takto:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP 49 800.

Ochranné pracovní pomůcky 3 046 Kč.

Preventivní prohlídky 2 880 Kč

Největší položku z nákladů na provoz představují náklady na energie:

Elektrická energie 65 753 Kč

Vodné 4 800

 

Další položkou je nákup DDHM ve výši 40 045 Kč. Vedle DDHM byl pořízen i ODDHM ve výši 8 691 Kč. Významnou položku nákladů tvoří ostatní materiál včetně výtvarného materiálu, tato nákladová položka činí 51 146 .

Celkové náklady na stravné činily 205 231 Kč.

Ostatní služby činily 389 294, 26 Kč a jedná se především o zpracování mezd a statistických výkazů, revize, deratizace, údržba programů, tvorba nového webu, údržba školní zahrady, poplatky za telefon a internet, poštovné a bankovní poplatky, opravy. Pojištění majetku činilo 18 501 Kč dle sjednaného pojištění.

Hospodářský výsledek

Celkový hospodářský výsledek činil 103 254,33 Kč.

Inventarizace

Byla provedena dokladová inventura, řádná inventura majetku, závazků, kde nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly, všechny závazky byly do lhůty splatnosti a stav účtu 321 Dodavatelé činí 26 102,78 Kč.

Vyúčtování vztahu organizace se státním rozpočtem

Vzhledem ke skutečnosti, že limity prostředků na platy a ostatní platby za provedené práce nebyly překročeny a ostatní limity na přímé ONIV byly dodrženy, jsou odvody do SR nulové.

Finanční fondy a jejich krytí

Fond FKSP 36 119,89 kryt v plné výši

Fond odměn 100 000 Kč kryt v plné výši