X
Hledat...
sun sunshine

Výroční zpráva 2019-20

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Káraný

za školní rok 2019- 2020

 

Vypracovala:              Mgr. Alena Stránská

 

 

Obsah:

 

 1. Základní údaje o škole
 2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 3. Údaje o počtech dětí
 4. Údaje o zápisech do MŠ pro školní rok 2020/2021
 5. Vzdělávací činnosti mateřské školy
 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
 8. Údaje o zapojení školy do projektů
 9. Spolupráce s rodiči
 10. Spolupráce s dalšími odborníky
 11. Materiálně technické vybavení školy
 12. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019
 13. Řešení stížností
 14. Svobodný přístup k informacím
 15. Cíle, kterých chceme dosáhnout
 16. Závěr

                                                           .

Přílohy:          Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019

 

 1. Základní údaje o škole

 

Zřizovatelem mateřské školy je Obec Káraný. Do provozu byla uvedena 1. 9. 2012, jako samostatný právní subjekt a hospodaří jako příspěvková organizace.

Do školského rejstříku je zapsána jako Mateřská škola Káraný, okres Praha-východ.

Identifikátor:              50 368

IČO:                           72546875

IZO:                            691004366

Mobil:                         730/104265

E-mail:                        info@mskarany.cz, alena.stranska@mskarany.cz

WWW:                       www.mskarany.cz

Právní forma:              příspěvková organizace

Provozní doba:           6.30 - 16.30 hodin

Kapacita:                    28 dětí

Počet tříd:                   1 smíšené oddělení

Výše úplaty:               1 300,- Kč měsíčně za dítě

Počet ped. prac.:         3 od 1.11. 2019 - 2

Ředitelka školy:          Mgr. Alena Stránská

Učitelky:                     Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková do 31. 10. 2019

                                    Mgr. Pavlína Rajská  

Asistent pedagoga      Aneta Růžičková DiS.                      

Počet provoz. zam.:    2

Kuchařka:                   Simona Dostálová

Uklízečka:                   Júlia Langmajerová

 

 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

Školní rok 2019/2020 byl osmým rokem naší mateřské školy. 

Během školní roku si ředitelka i paní učitelky rozšiřovaly svou odbornou kvalifikaci.

Ředitelka školy Mgr. Alena Stránská se zúčastnila následujících akreditovaných vzdělávacích akcí:

 • „Podpora autoevaluace mateřské školy s využitím systému InspIS ŠVP“ v časovém rozsahu 6 hodin
 • „Grafomotorika v praxi mateřských škol“ v časovém rozsahu 3 hodiny
 • „Dopad koronaviru na hygienu a stravování v MŠ“ – Eduardo - online

 

 • „Financování veřejné školy a školského zařízení a související pracovně právní otázky a Aktuální legislativní úprava“ v časovém rozsahu 6 vyučovacích hodin (v rámci MAP II pro Brandýsko, bez akreditace MŠMT)

 

Paní učitelka Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková se vzdělávala v níže uvedených akreditovaných vzdělávacích kurzech:

 • „Základy koučovacího přístupu pro pedagogy“ - v časovém rozsahu 8 hodin (Zřetel)

 

Paní učitelka Mgr. Pavlína Rajská se vzdělávala v níže uvedených akreditovaných vzdělávacích kurzech:

 • „Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti“ v časovém rozsahu 5 vyučovacích hodin (Portál)
 • „Jak rozvíjet rozumové schopnosti dětí“ v časovém rozsahu 4 hodiny
 • „Komunikace s rodiči v problémových situacích“ v časovém rozsahu 4 hodin

 

Na místech provozních zaměstnanců mateřské školy pracují kuchařka Simona Dostálová a o čistotu mateřské školy a jejího okolí se starala nejprve paní Lucie Chmelová a vystřídala ji paní Júlia Langmajerová.

 

Kuchařka, paní Simona Dostálová se vzdělávala v níže uvedených akreditovaných kurzech:

„Výživa a zdravý životní styl dětí, žáků a mládeže“ v časovém rozsahu 80 hodin.

 

 1. Údaje o počtech dětí

 

         Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo naši mateřskou školu celkem 28 dětí, čímž byla kapacita naplněna. Z tohoto počtu bylo 25 dětí z Káraného a 3 děti z obce Nový Vestec.

 

Údaje o složení třídy

Školní rok 2019/2020

Celkem dětí

Dívky

Chlapci

Předškoláci

Děti s OŠD

Děti se SVP

 

28

17

11

11

0

1

 

 

 1. Údaje o zápisech do MŠ pro školní rok 2019/2020

 

            Zápis do mateřské školy probíhal 15. května 2020, přičemž díky COVID-19 epidemii bylo možné žádosti zasílat elektronicky od 11. 5.- do 15. 5 2020. Bylo podáno celkem 14 přihlášek. K předškolnímu vzdělávání bylo přijato celkem 12 dětí, z nichž 11 s trvalým pobytem v obci Káraný a jedno dítě z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi. Z kapacitních důvodů nebylo přijato 1 dítě z Nového Vestce. Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ.

           

 1. Vzdělávací činnosti mateřské školy

 

            Naše mateřská škola pracuje dle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVPPV) s názvem „Putování z pohádky do pohádky“. Během školního roku probíhal sběr informací o vzdělávacích i osobnostních potřebách a možnostech všech dětí. Zároveň byly zjišťovány vnitřní i vnější podmínky, za kterých by se vzdělávání mělo realizovat, a kterých je možno využít. Byla hledána nová další východiska a cesty pro efektivní využití okolního i vnitřního prostředí školy. Na základě získaných informací a zkušeností z předchozích školních roků pracuje pedagogický kolektiv na rozšiřování vzdělávací nabídky v podobě týdenních témat a na přípravě dalších podkladů pro úpravy ŠVPPV pro následující školní rok.

 

            Vzhledem k tomu, že třída školy je heterogenního věkového složení dětí, bylo a je velice náročné uspořádat vzdělávací nabídku tak, aby docházelo k naplňování veškerých potřeb dětí. Proto jsme se snažily pracovat s dětmi skupinově i individuálně. Individuální práce probíhala v dopoledních hodinách během scházení dětí, ale i odpoledne v době klidového režimu a odpočinku. Individuální práce se zaměřovala na rozvoj těch oblastí dítěte, které je třeba podporovat a stimulovat.

            Během jednotlivých zpracovávaných týdenních témat jsme u dětí rozvíjely všech pět oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem. Vše probíhalo v závislosti na věku a individuálních schopnostech dětí.

 

Výsledky dětí

 

Děti dokážou diskutovat, spolupracovat. Vztahy dětí mezi sebou navzájem nebývají vždy

bezkonfliktní. Protože máme věkově kombinovanou třídu, děti se naučily pomáhat mladšímu či slabšímu. Budoucí školáci zvládali očekávané výstupy a kompetence i přes uzavření MŠ od 16. 3. do 8. 5. 2020, kvůli koronavirové epidemii. 10 dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání, jedno dítě bude navštěvovat přípravný ročník při ZŠ.

 

 1. Oblast biologická - dítě a jeho tělo. Podporována byla tělesná i fyzická zdatnost dětí, úroveň hrubé i jemné motoriky, koordinace a manipulace s předměty denní potřeby. Předány byly i poznatky z oblasti anatomie lidského těla, zdravého životního stylu, péče o zdraví a bezpečnost.
 2. Oblast psychologická - dítě a jeho psychika. Děti byly vedeny k udržení a uchování duševní pohody a klidu. Podporována byla psychická zdatnost a odolnost v náročnějších životních situacích. Rozvoj byl zaměřen i na oblast citů, vůle a myšlenkových operací.
 3. Oblast interpersonální - dítě a ten druhý. V počátku roku jsme prostřednictvím těchto aktivit směřovaly k navázání nových přátelství, přijetí nových dětí do kolektivu. Vytvářeny byly základy pro respektování druhých lidí, navazování kontaktů i komunikace s vrstevníky či staršími osobami.
 4. Oblast sociokulturní - dítě a společnost. V této oblasti jsme se zaměřily na seznamování dětí se zvyklostmi a tradicemi naší země, přijímání jiných kultur a jejich respektování. Cílem bylo naučit děti přijímat základní všeobecně uznávané společenské, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenských hodnot.
 5. Oblast enviromentální - dítě a jeho svět. Zde bylo využito zejména okolního prostředí školy, prostřednictvím něhož jsme děti vedly k lásce a ochraně živé i neživé přírody. Zároveň jsme se zaměřily na oblast ekologickou.

 

            Ačkoli naše škola nenabízí žádné další doplňkové kroužky, snažíme se na zájmy dětí zařazovat do dopoledního řízeného programu např. hru na flétničky, Angličtinu hrou (elementární seznamování s prvky anglického jazyka), práci s interaktivní tabulí, tanec, keramika apod.

Individuální práce s předškolními dětmi

 

Specifickou skupinu dětí v naší mateřské škole tvoří děti těsně před nástupem do základní školy.

Pro děti jsme denně připravovaly nejrůznější činnosti, které nejen podporovaly rozvoj dětí, ale připravovaly je zároveň i na zápis do základní školy.

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Celoroční program a činnost školy jsme se snažili v maximální možné míře zpestřovat v podobě nejrůznějších akcí nejen pro děti z MŠ a jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Nechyběla ani spolupráce se základní školou, PČR, záchranáři a jinými institucemi, které bychom v dalším školním roce rádi rozšířili. Bohužel však díky epidemii COVID-19 a opatřeními s ní spojenými jsme některé akce museli zrušit, některé jsme stihli uskutečnit po znovuotevření MŠ, po 11. květnu. Výčet veškerých akcí pořádaných v rámci školy uvádí následující seznam:

Akce MŠ Káraný 2019/2020

 1. 10. 2019 Zdobení dýniček s paní Škorpíkovou – workshop
 2. 10. 2019 Sportovní den – školní olympiáda
 3. 11. 2019 Ekocentrum Nyctalus v MŠ „…a vlk je za dveřmi“
 4. 11. 2019 Exkurze do léčebny Bohnice – dílničky
 5. 11. 2019 Zdravá pětka v MŠ
 6. 10. 2019 Dýňodlabání – společná akce s rodiči – podzimní tvoření
 7. 10. 2019 Halloween v MŠ
 8. 11. 2019 Divadlo Ludmily Frištenské – Babička školnice
 9. 11. 2019 Exkurze do léčebny Bohnice – dílničky
 10. 11. 2019 Knihovna Stará Boleslav
 11. 11. 2019 Vítání občánků – vystoupení dětí MŠ na OÚ
 12. 11. 2019 Policie v MŠ
 13. 11. 2019 Adventní výlet na zámek Žleby – celodenní akce
 14. 11. 2019 Rozsvícení vánočního stromečku – vystoupení dětí před OÚ Káraný
 15. 12. 2019 Divadlo Ludmily Frištenské – Vánoční stromeček
 16. 12. 2019 Malá technická univerzita
 17. 12. 2019 Mikuláš v MŠ

6.12.2019                       Vánoční focení

 1. 12. 2019 Divadlo kouzel P. Kožíška - "Kouzelné vánoce aneb „Já nejsem Ježíšek ale Kožíšek!"
 2. 12. 2019 Vánoční setkání s místními seniory
 3. 12. 2019 Vánoční besídka pro rodiče
 4. 12. 2019 Ježíšek v MŠ
 5. 12. 2019 Nadílka zvířátkům v lese
 6. 1. 2019 Malá technická univerzita – Malý architekt
 7. – 17. 1. 2020 Škola v přírodě, bouda Růžohorky, Pec pod Sněžkou
 8. 1. 2020 Michal Zahradník…sklář v MŠ
 9. 2. 2020 Malá technická univerzita – Malý inženýr
 10. 2. 2020 Exkurze do vodárny Káraný
 11. 2. 2020 Masopust - karneval
 12. 2. 2020 Klaun Edie
 13. 2. 2020 Malá technická univerzita – Malý projektant
 14. 3. 2020 Divadlo Ludmily Frištenské – Jaro s čápem
 15. 3. 2020 Návštěva knihovny v Káraném
 16. 3. 2020 Malá technická univerzita – Stavitel mostů
 17. 3. 2020 Malá technická univerzita – Stavitel věží - zrušeno
 18. 3. 2020 Sférické kino – Začarovaný korálový útes – proběhlo 8. 6. 2020
 19. 3. 2020 Dravci a sovy v letu – akce v MŠ – zrušeno
 20. 4. 2020 Malá technická univerzita – Malý vodohospodář - zrušeno
 21. 4. 2020 Farma Bláto – celodenní výlet - zrušeno

                                    Hasiči BnL– zrušeno

                                    Záchranář v MŠ - zrušeno

 1. 4. 2020 Divadlo Gong – Míša Kulička - zrušeno
 2. 4. 2020 Malá technická univerzita – Malý energetik
 3. 5. 2020 Tvoření s Katkou pro maminky - zrušeno
 4. 5. 2020 Malá technická univerzita – projektový den – Malý zpracovatel odpadů

                                    Školní olympiáda

 1. 5. 2020 Albrechtice – celodenní výlet – výroba hraček – muzeum
 2. 5. 2020 Malá technická univerzita – Malý archeolog - zrušeno

                                    Spinkání ve školce - zrušeno

 1. 5. 2020 Focení
 2. 6. 2020 Malá technická univerzita – Malý ropař - zrušeno
 3. 6. 2020 Včelí farma – Úštěk + návštěva zříceniny hradu Helfenburg
 4. 6. 2020 Besídka pro rodiče - zrušeno
 5. – 19. 6. 2020 Ozdravný pobyt v přírodě – Pec pod Sněžkou – Bouda Růžohorky
 6. 6. 2020 Jedenácti – BOJ tatínků ke dni otců ???? - zrušeno
 7. 6. 2020 Malá technická univerzita – malý plynárník - zrušeno

 

Škola v přírodě

Ve školním roce 2019/2020 naše mateřská škola pořádala 2 ozdravné pobyty v přírodě. První zimní 13. – 18. 1. 2020, které se zúčastnilo 18 dětí v Krkonoších na boudě Růžohorky, letní, v termínu od 14. 6. – 19. 6. 2020, rovněž na Růžohorkách v Krkonoších, které se zúčastnilo 20 dětí. Na všech akcích si děti naplno užívaly poznávání přírody, her a radovánek. V příštím školním roce chceme všechny tyto akce opět zrealizovat.

 

Prezentace školy

O aktuálním dění v naší MŠ informujeme širší veřejnost na stránkách školy, www.mskarany.cz, které jsou od tohoto školního roku zcela nové a přehlednější a pan Petr Zatloukal v místním zpravodaji „Haló Káraný“.

 

 1. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

V oblasti prevence sociálně patologických jevů jsme ve školním roce 2019/2020 záměrně působily na děti všech věkových skupin s důrazem na seznamování dětí s možnými riziky a jejich dopady na zdravotní stav. Cíle preventivního působení jsou zakomponovány ve ŠVPPV a následně realizovány ve třídě při běžných každodenních činnostech nebo v tématicky řízených aktivitách.

Cíle prevence:

- zvýšit informovanost dětí o možném nebezpečí při kontaktu s nežádoucí osobou

- informovat děti přiměřeně věku o nebezpečí drogové závislost (cigarety, alkohol, jiné návykové látky)

- ovlivnit postoje dětí k sobě samým, vést děti k rozpoznávání šikany

- nácvik sociálních dovedností ve skupině

- vedení dětí a seznamování se zásadami zdravého životního stylu

- vhodnou organizací dne a ve spolupráci s rodiči omezit nežádoucímu vlivu masmédií

- vhodně volenými činnostmi posilovat u dětí uvědomění si svých práv s důrazem na rovnováhu k odpovědnosti!

Techniky prevence:

- individuální a skupinová interakce

- přednášky a spolupráce s Policií ČR i jinými institucemi

- praktický nácvik sociálních dovedností

- skupinová práce s různým zaměřením

- modelování rizikových situací

Metody prevence:

- individuální a skupinová interakce

- práce se skupinovou dynamikou

- praktický nácvik sociálních dovedností

- řízená diskuse

- výklad

- hra

- nácvik sociálních dovedností

Forma:  Zařazováno průběžně do ŠVPPV, exkurze na pracovištích bezpečnostních složek, pořádání sportovních olympiád a soutěží

Specifikace tématických námětů:

- zdravý životní styl, prevence závislostí, sebepojetí

- prevence šikany, postavení ve skupině

- vliv médií na naše postoje

- prevence infekčních nemocí a závislostí

- práva dítěte s pozorností na rovnováhu k odpovědnosti

 

 1. Údaje o zapojení školy do projektů

Mateřská škola Káraný nadále pokračuje v projektu „Celé Česko čte dětem“, který se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Dále jsme stále součástí projektu „Recyklohraní“, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2019/2020  MŠ Káraný pokračovala v projektu MAP II „MŠ Káraný – šablony II“, který je spolufinancován Evropskou unií, cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Finance byly použity zejména na školního asistenta s cílem poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Dále pak v rámci projektu probíhají projektové dny v MŠ. Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání probíhá v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektové vzdělávání dále charakterizuje:

-           důraz na aktivizační metody;

-           zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

-           rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání;

-           důraz na praktickou využitelnost poznatků.

Poslední oblastí financovanou ze šablon II jsou  osvětová setkávání jejichž cílem je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy.

Mateřská škola zorganizovala během školního roku několik setkání s rodiči, či prarodiči, přáteli školy a děti z mateřské školy se do aktivity zapojily jako diváci i jako samotní aktéři. Dýňodlabání, Vánoční setkání se seniory…)

Komunitně osvětové setkání podpořilo rozvoj kompetencí dětí v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti.

 

 1. Spolupráce s rodiči

            Jako každý školní rok jsme se zaměřili na zjištění potřeb, ale i nedostatků školy z pohledu rodičů. Každému z nich byl předán anonymní dotazník, ve kterém mohli vyjádřit negativní i pozitivní připomínky. Anketa byla zaměřena i na náměty akcí a činností pro děti, četnost třídních schůzek a provozní dobu školy.

            Ze závěrů  dotazníkového šetření vyplynulo to, že rodiče jsou s chodem školy velmi spokojeni. Připomínky se objevily pouze v oblasti stravování, kterou jsme se od nového školního roku rozhodli řešit změnou dodavatele stravy. Z dotazníkového šetření nevzešly žádné další závažnější připomínky. Tento způsob šetření a získávání informací od rodičů plánujeme pravidelně jednou ročně opakovat.

            Během třídních schůzek, kterých se rodiče ve velké míře zúčastňují, byly projednány a upřesněny podmínky provozu školy včetně výkladu nejdůležitějších bodů školního řádu. 

            Byly nabídnuty konzultace s učitelkami a po předchozí domluvě i možnost individuálních konzultací s ředitelkou školy. Rodiče tak mají možnost komunikovat a řešit problémy týkající se dětí, či provozu MŠ. Tuto možnost někteří rodiče využívají.

            Někteří z rodičů se rovněž podíleli na sponzorování naší mateřské školy, ať už ve formě finančních či věcných darů a někteří se zapojili i do práce ve vnitřních i vnějších prostorách školy.

 

 1. Spolupráce s dalšími odborníky

Rozmanitost vzdělávací nabídky nelze zajistit bez kontaktů mimo území školy. Umožňuje dětem seznámit se se zajímavými profesemi i prostředím, vnímat pestrost a různorodost světa přírody, lidí i techniky, získávat praktické zkušenosti a informace, osvojovat si poznatky o světě mimo rodinné či školní prostředí.

V tomto školním roce jsme využili spolupráce s ZŠ, Policií ČR,  se záchrannou službou, s Lesy ČR. Ostatní naplánované akce se bohužel díky epidemii Covid – 19, museli zrušit.

 

Během školního roku jsme opět spolupracovali s odborníky, jejichž práce s pedagogickou praxí souvisí. Jedná se hlavně o spolupráci se SPC, PPP, dětským lékařem, psychologem a OSPOD.

Spolupráci s těmito organizacemi budou i nadále probíhat a v příštím roce plánujeme dle možností jejich rozšíření.

 

 1. Materiálně technické vybavení školy

Prostory mateřské školy jsou vyhovující. Po osmiletém provozu si již některé zařízení, či vybavení žádá výměnu. Byla zakoupena nová myčka do výdejny MŠ, čistička vzduchu a byla poptána oprava některých částí nábytku. Díky COVID situaci se však termíny značně prodlužují a nábytek dosud opraven nebyl. Není však ve stavu, kdy, by byl dětem nebezpečný, ale jedná se pouze o „kosmetické“ úpravy. Třída má své vlastní sociální zařízení pro děti, šatnu pro děti a kuchyňku, kde se vydává strava. Součástí třídy je ložnice, kde děti po obědě relaxují. Třída je dostatečně vybavena hračkami, které jsou dle možností neustále obměňovány. Třída je vybavena nábytkem, který odpovídá velikostním typem dětem s rozdílnou tělesnou výškou a odpovídá ergonomickým zásadám práce dětí v sedě, čímž jsou naplněny podmínky vzdělávání. Nábytek je ve třídě uspořádán tak, že vytváří hrací koutky a umožňuje dětem samostatnou volbu hraček. 

Třída je vybavena interaktivní tabulí, která je při výchovně vzdělávací práci s dětmi hojně využívána.

Ředitelna školy slouží pro vedení porad a pracovních schůzek zaměstnanci, ale i na jednání a individuální schůzky se zákonnými zástupci dětí. Ředitelna je vybavena knihovnou, odbornou literaturou, notebookem a multifunkční tiskárnou. Zaměstnanci mateřské školy mají svou šatnu a sociální zařízení.

Školní zahrada je prostorná a jsou na ní dvě dostatečně velká pískoviště s vyhovujícím množství hraček. Na zahradě je i kruhový prostor s vyhovující dopadovou plochou, kde jsou usazené herní prvky – houpačky a domeček se skluzavkou. Dále se na zahradě MŠ nachází lezecká stěna, pyramida, houpačka – hnízdo, balanční prvky a dvě pružinové houpačky.  

Plot MŠ je osázen zelení, na zahradu bylo vysázeno několik dalších nových stromků.

V červnu školního roku 2019/2020 byla zahájena přístavba další třídy MŠ Káraný a částečná rekonstrukce stávajících prostor mateřské školy Káraný.

 

 1. Základní údaje o hospodaření školy

Mateřská škola vede účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009, vyhl. 383/2009 ,Sb., zákona 250/2000 Sb., a Českými účetními standardy

Zdroje financování školy:

zřizovatel – příspěvek na provozní náklady

státní rozpočet – příspěvek na přímé náklady na vzdělávání

vlastní příjmy – příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání (školné)

náklady na potraviny (stravné)

sponzorské dary

dotace ze středočeského kraje, MŠMT, EU

 

 1. Řešení stížností

Ve školním roce 2019/2020 nebyla ředitelce školy podána žádná písemná stížnost.

 

 1. Svobodný přístup k informacím

/pokyn MŠMT ČR č.j. 31479/99 – 14 ze zákona č. 106/1999 Sb./

V šk. roce 2019/2020 byli rodiče a zákonní zástupci dětí seznámeni na rodičovských schůzkách nově přijatých dětí a na schůzce se zákonnými zástupci u příležitosti zahájení nového školního roku s možností využití výše uvedeného zákona O svobodném přístupu k informacím, týkajících se příspěvkové organizace. Všechny důležité informace jsou rodičům a zákonným zástupcům předávány prostřednictvím informační nástěnky před šatnou dětí, na webových stránkách školy, e-mailem a kompletní informace v písemné podobě jsou v ředitelně školy. Na požádání jsou veškeré informace neprodleně předloženy k nahlédnutí.

Ředitelka školy ve školním roce 2019/2020 neobdržela ze strany zákonných zástupců, či veřejnosti žádný dotaz vztahující se k působnosti školy/ informace o podmínkách vzdělávání ve škole, o koncepci školy, o hospodaření školy, o personálním zajištění školy apod./ Tyto základní informace jsou zpřístupněny veřejnosti na www.stránkách školy.

 

 1. Cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout

Mateřská škola Káraný má stále celou řadu cílů, kterých by chtěla v kratším či dlouhodobějším časovém horizontu dosáhnout. Jedná se zejména o následující cíle:

 • zvyšovat a prohlubovat kvalifikaci pedagogických i provozních zaměstnanců
 • zdokonalovat vzdělávací program školy, který bude efektivně a účelně využíván
 • nadále realizovat systematickou přípravu předškolních dětí
 • podporovat a rozvíjet spolupráci se zřizovatelem, základní školou ve Staré Boleslavi i jinými institucemi
 • rozvíjet a podněcovat spolupráci s rodiči
 • aktivně se zapojovat do dění v obci
 • nadále oslovovat a získávat nové sponzory
 • získávat informace a hodnocení o škole od rodičů, reagovat na připomínky
 • rozšířit spolupráci s odborníky

 

 1. Závěr

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2019/2020 byla projednána a schválena zaměstnanci školy na provozní poradě 31. 8. 2020. Bude veřejně přístupná na webových stránkách školy: www.mskarany.cz  i v ředitelně mateřské školy.

 

V Káraném dne  31. 8. 2020

Mgr. Alena Stránská

ředitelka MŠ Káraný

Příloha č. 1          Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019

Rozbor výnosů a nákladů za rok 2019

Výnosy

Celkové příjmy organizace z hlavní činnosti za rok 2019 činily 3 933 035 Kč.

Z toho dotace ze státního rozpočtu činila 2 472 285 a dotace od zřizovatele 815 000 Kč.

Ostatní příjmy MŠ se skládají z tržeb za stravné ve výši 219 635, z příspěvků rodičů ve výši 241 465 Kč, dále z přijatých dotací z EU ve výši 184 642 Kč.

Náklady

Celkové náklady za rok 2019 činily 3 857 596 Kč. Největší podíl z těchto nákladů činí

náklady mzdové a s tím související odvody sociálního a zdravotního pojištění a ostatní sociální náklady.

Celkové náklady na platy zaměstnanců činily 2 959 595 Kč, z toho ze státního rozpočtu bylo vyplaceno 2 650 277 Kč včetně odvodů na sociální, zdravotní pojištění a zákonné sociální náklady. Tvorba fondu FKSP činila 40 121.

Ostatní neinvestiční výdaje za rok 2019 byly čerpány takto:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP 9 178 Kč.

Ochranné pracovní pomůcky 853 Kč.

Preventivní prohlídky 2 400 Kč

Největší položku z nákladů na provoz představují náklady na energie:

Vodné 14 001

Elektrická energie 74 324 Kč

Další položkou je nákup DDHM ve výši 33 795 Kč.

Významnou položku nákladů tvoří ostatní materiál včetně výtvarného materiálu, tato nákladová položka činí 343 225 .

Celkové náklady na stravné činily 85 367 Kč.

Ostatní služby činily 425 759 Kč a jedná se především o revize, deratizace, údržba programů, poplatky za telefon a internet, vedení účetnictví, zpracování mezd a statistických výkazů, poštovné a bankovní poplatky. Pojištění majetku činilo 7 826 Kč dle sjednaného pojištění.

 

Hospodářský výsledek

Celkový hospodářský výsledek činil 75 439 Kč.

Inventarizace

Byla provedena dokladová inventura, řádná inventura majetku, závazků, kde nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly, všechny závazky byly do lhůty splatnosti a stav účtu 321 Dodavatelé činí 1 997 Kč.

Vyúčtování vztahu organizace se státním rozpočtem

Vzhledem ke skutečnosti, že limity prostředků na platy a ostatní platby za provedené práce nebyly překročeny a ostatní limity na přímé ONIV byly dodrženy, jsou odvody do SR nulové.

Finanční fondy a jejich krytí

Fond FKSP 21 773,17 Kč je kryt v plné výši

Fond odměn 100 000 Kč je kryt v plné výši